Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door het FeWeb-lid en zijn geldig voor alle klanten en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaande overeenkomst, handelen met het FeWeb-lid. Mogelijk bestaan er aanvullende voorwaarden die op eenvoudig verzoek te verkrijgen zijn. 

Het FeWeb-lid heeft de FeWeb-gedragscode ondertekend waardoor hij zich verbindt tot een transparante communicatie met de klant d.m.v. schriftelijke afspraken inzake (niet-limitatief): prestaties, éénmalige, recurrente en optionele kosten, planning, timing, testing, oplevering, eigendomsrechten, support, opleiding, debugging, prijsherzieningen, taken en verantwoordelijkheden van externe leveranciers en modaliteiten in geval van beëindiging van de samenwerking. De meest recente, integrale tekst van de gedragscode is te vinden op de FeWeb-website.

Offertes zijn louter indicatief en krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst bij ondertekening ‘voor akkoord’ door zowel de klant als het FeWeb-lid als teken van aanvaarding van de voorwaarden. De samenwerking kan ook schriftelijk worden vastgelegd in een meer gedetailleerde overeenkomst. In dat geval wordt duidelijk gesteld of de voorwaarden van de offerte geldig blijven of niet en welke algemene voorwaarden primeren. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge afspraken. 

De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. Het FeWeb-lid zal naar best vermogen, en gebruik makend van best-practices, state-of-the-art technologie en goed opgeleide mensen de opdracht uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen, kunnen indicaties van timing, performantie en prijs onderhevig zijn aan wijzigingen ten gevolge van ontwikkelingen (bv. onvoldoende of niet-correcte input van de klant) tijdens de uitvoering van de opdracht. Afwijkingen hiervan kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder geldt dit voor overmacht. 

In geval van ‘meerwerk’ dat meer dan 10% van de overeengekomen prijs overschrijdt, zal het FeWeb-lid voorafgaandelijk aan de uitvoering de klant hiervan op de hoogte brengen. Bij voorkeur wordt meerwerk in gezamenlijk overleg bekeken en schriftelijk afgesproken. 

De klant wordt geacht op een constructieve manier zijn medewerking te geven. Hij is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanleveren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Goederen die tijdens de uitvoering aan het FeWeb-lid worden toevertrouwd, worden op risico van de klant bewaard. 

Behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomst is het FeWeb-lid er niet toe gehouden ontwerpen, tekeningen, foto’s, programma’s, digitale (gegevens)bestanden enz. te bewaren

De klant kan het FeWeb-lid het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met op regelmatige tijden terugkerende deelopdrachten, slecht ontnemen mits eerbiediging van hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden per aangetekend schrijven. Bij niet naleving van de termijnen zal de klant het FeWeb-lid vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.

Opzeggingstermijnen: - 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7500 euro – 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 7500 euro tot 25000 euro – 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25000 euro of meer

Bij ondertekening is een voorschot van 25% opeisbaar en te betalen voorafgaandelijk aan het begin van de uitvoering. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Indien de klant de opdracht wenst te annuleren, kan er geen terugvordering gevraagd worden. Het FeWeb-lid kan een schadevergoeding eisen indien de opdracht nog niet aangevat werd alsook voor nog niet betaalde uitgevoerde prestaties. 

De facturatie gebeurt in functie van afgesproken opleveringsmomenten van fases. Indien hierover geen duidelijke afspraken gemaakt werden, wordt het in gebruik nemen (bv. van e-emailapplicatie) of het on line plaatsen van een website/applicatie als impliciete oplevering beschouwd. Er wordt een opvolgingsperiode waarbinnen ‘bugs’ of tekortkomingen kunnen gemeld worden voorzien van één maand. Na die periode wordt de opdracht als definitief opgeleverd beschouwd

Betalingsvoorwaarden: Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar contant of ten laatste dertig dagen na ontvangst van de factuur. Kortingen contant worden niet toegestaan. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan het FeWeb-lid kenbaar gemaakt te worden. Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt het FeWeb-lid het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat het FeWeb-lid niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen. Het FeWeb-lid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan het FeWeb-lid, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van of de volledige overeenkomst opzeggen, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen. 

Beide partijen verbinden er zich toe de nodige confidentialiteit te garanderen en geen vertrouwelijke informatie publiek te maken. Het FeWeb-lid zal eveneens rekening houden met de bepaling van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Het FeWeb-lid is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van het FeWeb-lid blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart het FeWeb-lid voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. 

De klant verbindt er zich toe geen personeel of aangestelden van het FeWeb-lid af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding van het personeelslid en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworvene. 

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. 

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar de zetel van het FeWeb-lid zich bevindt.